NEW KINGDOM APOSTOLIC 
FAITH CHURCH
791 JOHNSTON STREET
AKron, Ohio 44306

Matthew 6:33


"The Saving Station"